lv_2

Levande Verkstads metod och förhållningssätt

Grundsyn

Levande Verkstad har en helhetssyn på människan. Synsättet utgår från att alla människor i grunden är skapande och har ett behov av att uttrycka sig.

I Levande Verkstad bejakas deltagarnas kreativitet, lekfullhet och upptäckarglädje. Vi använder oss därför inte av bedömning eftersom vi anser att det hämmar kreativiteten. För att skapa en positiv atmosfär och en känsla av delaktighet och gemenskap hos deltagarna syftar våra övningar till att inspirera, stimulera och väcka nyfikenhet.

Process

Fokus i arbetet ligger på experiment och utforskande.
Arbetet är processinriktat med utgångspunkt i bildspråkets alla möjligheter och uttrycksformer. Deltagarna får utifrån ett givet tema prova sig fram med olika material, verktyg och tekniker. Vi strävar efter variation och bredd, både vad gäller material och innehåll. Förutom bild och form arbetar vi med exempelvis drama, ord, ljud, musik och rörelse.

Metod

Levande Verkstads metod bygger på att noga planera ett antal övningar som tillsammans bildar en helhet. Varje övning är speciellt utformad för att fylla ett pedagogiskt syfte och är alltid anpassad efter såväl målgruppen som den aktuella lärandesituationen. Övningarna följer ofta en röd tråd och hakar på ett naturligt sätt i varandra för att stegvis lotsa deltagarna framåt i skapandeprocessen.

En viktig komponent i Levande Verkstad är det avslutande samtalet i grupp, där vi reflekterar kring det som vi gemensamt har gjort under övningarna. Dessa samtal sker utifrån ett intresse för varje deltagare med hens upplevelser, personliga uttryck, tankar, insikter och synsätt i fokus.